Hướng dẫn cài đặt Directadmin trên VPS Google Cloud / AWS

Để cài đặt Directadmin trên VPS/Server của những nhà cung cấp dịch vụ hosting khá đơn giản, nhưng việc triển khai cài Directadmin trên VPS của Google Cloud hoặc Amazon thì khác hẵn không giống với hướng dẫn của nhà sản xuất phần mềm. Sau khi mày mò cài đặt thử, tôi đã cài đặt thành công Directadmin trên VPS Google Cloud, nên hôm nay tôi viết bài "Hướng dẫn cài đặt Directadmin trên VPS Google Cloud / AWS" để hướng dẫn mọi người cách cài đặt Directadmin.

Hướng dẫn cài đặt Directadmin trên VPS Google Cloud / AWS


1. Mở các port cần thiết cho VPS trên Google Cloud:

Các port cần mở bao gồm: 21,22,2222,35000:35999. Trong đó:
- Port 21 phục vụ cho FTP
- Port 2235000:35999 phục vụ cho SSH login
- Port 2222 phục vụ cho trang login Directadmin

Để mở port ta Chọn Menu => VPC Network => Firewall Rule:

Hướng dẫn cài đặt Directadmin trên VPS Google Cloud / AWS

Sau đó nhấp chọn Create Firewall Rule:

Hướng dẫn cài đặt Directadmin trên VPS Google Cloud / AWS

Hướng dẫn cài đặt Directadmin trên VPS Google Cloud / AWS

Đầu tiên mở port 21, các bạn cần đặt tên Rule và chọn các mục tương tự như trong hình:

Hướng dẫn cài đặt Directadmin trên VPS Google Cloud / AWS

Sau khi điền và chọn các mục như trong hình thì chọn Create. 
Tạo rule tương tự cho các port còn lại 22, 2222,35000:35999.

2. Login SSH & Cấu hình IP mạng,Firewalld service:
- Nếu bạn không thể login SSH theo cách thông thường, bạn có thể tham khảo bài viết Hướng dẫn đăng nhập bằng SSH đối với Google Cloud (Google VPS) của tôi.
Đăng nhập với quyền root:

Code:
sudo -s

Sau đó dừng Firewalld:
Code:
systemctl mask firewalld
systemctl stop firewalld

Trên Contos 7, xfs được sử dụng theo mặc định và Quotas không được kích hoạt, vì vậy bạn cần kích hoạt chúng theo cách thủ công bằng cách sửa grub:

Code:
nano /etc/default/grub

thêm tùy chọn hạn ngạch rootflags = usrquota, grpquota vào cuối dòng GRUB_CMDLINE_LINUX, nó sẽ giống như thế này:
Code:
GRUB_CMDLINE_LINUX="crashkernel=auto console=ttyS0,38400n8 rootflags=usrquota,grpquota"

Nhưng tốt nhất bạn nên tạo một bản backup:
Code:
cp /boot/grub2/grub.cfg /boot/grub2/grub.cfg.back

Sau đó tạo lại file cấu hình mới:
Code:
grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg

Khởi động lại máy chủ, thư mục gốc sẽ được gắn với các tùy chọn cần thiết. Chúng ta có thể kiểm tra bằng cách chạy lệnh này:
Code:
mount | grep '/'

Nếu trong đó thông báo thế này có nghĩa là bạn đã thành công:
Code:
/dev/xvda1 on / type xfs (rw,relatime,attr2,inode64,usrquota,grpquota)

Tạo thêm network eth0:0

Theo mặc định, GCP sử dụng IP riêng cho eth0, để cài đặt DirectAdmin, chúng ta cần sử dụng IP public:
Code:
nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:0

Nhập vào nội dung như sau:
Code:
DEVICE=eth0:0
BOOTPROTO=none
ONPARENT=yes
IPADDR=xxx.xxx.xxx.xxx
NETMASK=255.255.255.0
ONBOOT=yes


Trong đó xxx.xxx.xxx.xxx là IP Public của VPS. Sau khi tạo eth0:0 cho VPS, bạn cần khởi động lại network service:
Code:
/etc/init.d/network restart

Nếu bạn muốn bật thêm IPv6 thì thêm vào eth0:0 nội dung như sau:
Code:
IPV6INIT="yes"
IPV6ADDR=2600:1f16:xxxxxxxxxxxx

3. Cài đặt Directadmin:

3.A Bật Lan cho Directadmin:
Code:
echo 1 > /root/.lan
wget http://www.directadmin.com/setup.sh
chmod 755 setup.sh
./setup.sh

3.B Cài đặt Directadmin lên VPS:
Làm theo hướng dẫn trên trang chủ của Directadmin - Xem bài viết
Và làm theo hướng dẫn. Lưu ý khi bạn yêu cầu mạng, nhập eth0:0

3.C Cấu hình để Directadmin có hoạt động được trên VPS:
Vì GCP chạy trên LAN/NAT và phía sau tường lửa, chúng ta cần thực hiện một số cấu hình.
Bật LAN cho Directadmin:
Code:
nano /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

Thêm giá trị lan_ip=yyy.yyy.yyy.yyy trong đó yyy.yyy.yyy.yyy là Private IP của VPS Google.

3.D Liên kết Private IP với Public IP:

Lúc này bạn có thể truy cập và đăng nhập Directadmin, link đăng nhập có dạng http://IP:2222

Tiếp theo, liên kết Private IP với Public IP  của VPS bằng tính năng DA Linked IP feature:

Để liên kết, bạn cần thêm Private IP vào Directadmin:

Hướng dẫn cài đặt Directadmin trên VPS Google Cloud / AWS

Ở đây, Private IP của tôi là 10.140.0.2.

Sau khi add Private IP, nhấp chọn vào Public IP để link:

Hướng dẫn cài đặt Directadmin trên VPS Google Cloud / AWS

Lứu ý: Chỉ chọn Add to Apache, bỏ tick chọn Add DNS.

Sau đó Restart Directadmin.
Code:
service directadmin restart


3.E Cấu hình & Mở port FTP trên iptables:

Thêm Public IP vào ProFTP.
Nếu bạn chọn ProFTP khi cài Directadmin, bạn có thể làm như sau:

Code:
nano /etc/proftpd.conf

Sau đó thêm bên dưới PassivePorts dòng sau:
Code:
MasqueradeAddress xxx.xxx.xxx.xxx

Trong đó xxx.xxx.xxx.xxx là Public IP VPS của bạn.
Tiếp theo, thêm rule vào iptables:

Code:
nano /usr/libexec/iptables/iptables.init

thêm $IPTABLES -A INPUT -p tcp --dport 35000:35999 -j ACCEPT bên dưới ftp, giống như:
Code:
#########################
# ftp
$IPTABLES -A INPUT -p tcp --dport 21 -j ACCEPT
$IPTABLES -A INPUT -p tcp --dport 35000:35999 -j ACCEPT

Sau đó bạn có thể khởi động lại iptable service.

Nếu bạn có sao chép bài này xin vui lòng để lại nguồn NGÔ HOÀNG NGUYỄN.

3 nhận xét:

Được tạo bởi Blogger.